تفسیر آیه چهاردهم از سوره بقره:و چون به اهل ایمان برسند گویند :ما ایمان آوردیم و وقتی با شیاطین خود خلوت می کنند گویند ما با شماییم. . . . . . . .