تفسیر ایه سیزدهم از سوره بقره:و چون به ایشان گویند:ایمان آورید چنان که دیگران ایمان آوردند گویند: چگونه ایمان آوریم مانند بی خردان؟! . . . . . .. .