تفسیر آیه یازدهم از سوره بقره:و چون آنان را گویند که فساد در زمین نکنید گویند :تنها ما کار به صلاح کنیم