تفسیر آیه دهم از سوره بقره:در دل های ایشان بیماری جهل و عناد استخدا بر بیماری آنها بیفزاید و برای ایشان عذابی دردناک است به سبب آنکه پیوسته دروغ می گفتند