تفسیر آیه نهم سوره بقره:می خواهند خدا و اهل ایمان را فریب دهند و حال آنکه فریب ندهند مگر خود را و این را نمی دانند