تفسیر آیه هشت از سوره بقره :و گروهی از مردم گویند ما به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم و حال آنکه ایمان نیاورده اند