تفسیر آیه هفت از سوره بقره:خداوند بر دل ها و گوش های ایشان مهر نهادو بر چشم های ایشان پرده افتادهو ایشان را عذابی سخت خواهد بود