تفسیر آیه ششم از سوره بقره:ای رسول ما کافران را یکسان است که بترسانی یا نترسانی ، ایمان نخواهند آورد