راه آنان که به آنها انعام فرمودی نه راه کسانی که به آنها خشم فرمودی و نه گمراهان