آن کتاب (قرآن) شکی در آن نیست، و راهنمای پرهیزکاران است