الم از رموز قرآن است که به این حروف مقطعه می گوییم که نظرات متعددی در مورد این حروف وجود دارد