تنها دعای سوره ی حمد؛ پروردگارا ما را به راه راست هدایت فرما