آشنایی با راه های پیشگیری و درمان بیماری پوکی استخوان و معرفی منابع غذایی پیشگیری کننده این بیماری و...، دربخش دوم از مستند دیدنی « زنگار - پوکی استخوان».