کلیپی کوتاه ولی هشدار دهنده از علائم و راههای پیشگیری بیماری فوق العاده مضر « نرمی استخوان کودکان» و عواقب عارض شدن این بیماری .