پروردگارا تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم