به ایه ی چهارم قرآن یعنی خداوند مالک روز قیامت است، می رسیم