ایه سوم از سوره حمد؛پروردگار جهان بخشنده و مهربان است