سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است