در این قسمت آیت الله قرائتی به تفسیر اولین و مهم ترین آیه قرآن یعنی بسم الله الرحمن الرحیم می پردازد