در اولین قسمت از تفسیر قرآن کریم آیت الله قرائتی مقدمه ای را در باره ی انجام این تفسیر تصویری ارائه خواهند دادو با توکل به خدا این تفسیر را آغاز خواهیم کرد