گوشه ای از سخنان دکتر «روازاده» پیرامون انواع چای و مضرات چای مورد استفاده امروزی ما بر بدن انسان.