آشنایی با طراحان و عاملین اصلی کودتای سوم اسفند 1299 در ایران و اهداف و دلایل سیاسی و مالی و چگونگی اجرای این کودتا و دیگر دخالت های انگلیس تاکنون در مسائل داخلی ایران، در سومین بخش از مستند دیدنی « دستهای سیاه».