بخش هفتم از مستند جذاب و دیدنی « به سوی فرار» در بیان جزئیاتی عبرت آموز از سفر پایانی شاه ملعون ایران به مصر و روزهای آخرین عمر سراسر ظلم و فساد او.