بیان روشهایی زیبا در چگونگی هرچه بهتر برگزار کردن رسمی خوانی و اولویت های شعری و اجرایی این نوع مداحی از لسان مداح اهل بیت حاج سعید حدادیان، بخش چهاردهم آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).