بخش پانزدهم از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع) با موضوع اهمیت مخاطب شناسی در مداحی و بالا دانستن سطح آگاهی مخاطبان امروزی و به تبع آن انتخاب اشعار صحیح و پرمحتوا و... از زبان حاج سعید حدادیان .