هفدهمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع) با حضور مداح اهل بیت حاج منصور ارضی و این قسمت بیانات ایشان پیرامون عوامل ایجاد کننده سوز در مداحی و روحیه مداح .