بخش جذاب از سخنان مداح اهل بیت حاج منصور ارضی در بیان انواع گونه های نوحه خوانی در گذشته و تطبیق آن بر نوحه های عصر حاضر( هجدهمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع).