نوزدهمین بخش از آموزش مداحی و ستایش گری اهل بیت (ع) با حضور مداح اهل بیت حاج منصور ارضی در ادامه بیان مطالبی با اهمیت در باب نوحه خوانی و آسیب شناسی نوحه های تلفیقی از سبک های لری، عراقی و بوشهری در مرکز و...