بحث این برنامه ی دکتر سلام به یکی از بیماری های شایع در مردان یعنی پروستات اختصاص دارد که دکتر نوروزی آن را بررسی می کند (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)