استفاده از لنز های رنگی امروزه به شدت مد شده است .توصیه های دکتر جوادی را راجع به مضرات استفاده از این لنز ها بشنوید (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)