بخشهایی از مصاحبه ای شنیدنی با اُسقف کاتولیک پاکستانی « جوزف» پیرامون اقدام بی شرمانه اهانت به قرآن کریم در آمریکا و آشنایی با پشت پرده های این اهانت و وظایف مسیحیان و مسلمانان راستین در مواجهه با این اقدامات .