توصیه هایی مفید از زبان دکتر « یادگاری» متخصص عفونی در بیان انواع تب و چگونگی استفاده از تب برها در مواجهه انسان با تب. (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)