باید بریزی خاک غم بر سر مدینه، زیرو زبر باید شوی یکسر مدینه، آتش بگیر و دود شو، تا که نبینی، در بستر مرگت پیغمبر مدینه... مصیبت خوانی سوزناک در عزای رحلت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (ص) با نوای گرم حاج محمد رضا طاهری؛  صفر 1389 .