افتضاح کابوهای غرب وحشی در افغانستان با رفتار بسیار توهین آمیز به جنازه 3 افغان و برانگیخته شدن خشم مردم و رئیس جمهور افغانستان به این رفتار قبیح.