توجه به خدا و وحدت کلمه، معیار صلاحیت گویندگان و نویسندگان ... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه.