پیاده نمودن اعتقادات، احکام و اعمال اسلامی، معنای جاء الحق و استقامت در راه حق لازمه احقاق حق .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آبینه.