کسی هم که غیبت بشنود ، انگار که غیبت می کند ، اما اگر کسی جلوی غیبت کردن را بگیرد ، هزار شر از او دور خواهد شد ...