اگر کسی به شما بد می کند شما به او خوب جواب بده و به آدم های نا اهل سلام کن