سخنان آیت الله قرائتی در باره ی عدم زود قضاوت کردن در باره ی دیگران و عدم خود بهتر بینی نسبت به آنها