از سری آموزشی فرم های تکواندو ، آموزش فرم اول (تگوگ ایل جانگ ) . آپ چاگی جیروگی ها و دفاع ها در این فرم به کار می روند فرم شماره۱برای گرفتن کمربند زرد استفاده می شوند . فرم شماره ۱ با فرمان شیجاک شروع می شود و در آخر هم با یک کیاپ به پایان می رسد این فرم از حرکات مختلفی تشکیل شده است