بیان نکاتی درباره ی غیبت کردن از زبان شیرین آیت الله قرائتی