هر کس هدفش آخرت باشد ، به آخرت 100 در صد می رسد و شاید به دنیا برسد شاید هم نرسد اما اگر کسی هدف دنیا باشد ...