بیان خصوصیت هایِ جهنمی و بهشتیِ جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم در کلام آیت الله قرائتی