امام خمینی می فرمایند : میزان برای تعیین صلاحیت افراد ، عملکرد براساس شرایط زمانی آنهاست و ...