آشنایی با راههای مبارزه با بیماری چاقی، از پیشگیری گرفته تا جراحی های مخصوص این بیماری؛ از زبان دکتر محمد رضا فرهمند .