توصیه های امام خمینی به هیئت های بررسی پیرامون عدم مسامحه در بررسی صلاحیت نمایندگان در برنامه آب و آیینه.