گوشه ای از فرمایشات امام خمینی پیرامون جمهوری اسلامی و نظر منافقان و دشمنان در رابطه با حذف اسلام از جمهوریت در برنامه آب و آیینه.