بخش اول از مستندی دیدنی و تاثیر گذار در مورد زندگی سراسر زیبای نوجوان شهید «بهنام محمدی» از کودکی تا حضورش در جبهه های نبرد علیه دشمن بعثی.