کلیپی ببینید از یک سگ که با نگاهی خاص و مظلومانه همراه با یک لبخند به انسانهای اطرافش نگاه می کنه تا شاید بتونه از زنجیر رهایی پیدا کنه ...