حقوق بانوان در جمهوری اسلامی، ادعاهای دروغین طرفداران خلق ..... ، سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه